Perondi, L., & Arista, R. (2022). Notes on Morphology of Typefaces. diségno, (11), 177–188. https://doi.org/10.26375/disegno.11.2022.19