(1)
Perondi, L.; Arista, R. Notes on Morphology of Typefaces. dis├ęgno 2022, 177-188.