[1]
Perondi, L. and Arista, R. 2022. Notes on Morphology of Typefaces. diségno. 11 (Dec. 2022), 177–188. DOI:https://doi.org/10.26375/disegno.11.2022.19.